Prawne Zeszyty Drogowe

Nabywanie nieruchomości pod drogi – odszkodowanie

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określa termin odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń. Nie może on być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucję obowiązku wynikającego z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku właściwego zarządcy drogi.

Wstęp

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 4f ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

Z treści wskazanego przepisu jednoznacznie wynika, że prawo do odszkodowania jest ściśle związane z prawem do nieruchomości i stanowi rekompensatę za utracone prawo do przejętej nieruchomości.

Podmiotem uprawnionym do uzyskania odszkodowania, a zarazem stroną postępowania odszkodowawczego jest zatem osoba dysponująca prawem wymienionym w treści przepisu.

Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości.

Linie rozgraniczające teren, w tym granice pasów drogowych, ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowią linie podziału nieruchomości.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

W razie zatwierdzenia podziału nieruchomości przez nieruchomość należy rozumieć część nieruchomości powstałą w wyniku podziału zatwierdzonego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która to część nieruchomości stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 21  Strona 22  Strona 23  Strona 24  Strona 25  Strona 26

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Administracja drogowa

W niniejszym artykule w sposób zwięzły zaprezentowano historyczno-prawny rozwój współczesnej polskiej służby drogowej zarządzającej drogami publicznymi różnej kategorii, a także zadania zarządców dróg wynikające z ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych. Czytelnicy prenumeraty profesjonalnej mieli okazję zapoznać się z zamieszczoną w Strefie dla Profesjonalistów moją publikacją dotyczącą administracji drogowej, w której przedstawiono w głównych zarysach strukturę polskiej administracji drogowej i jej znaczenie.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Co należy wiedzieć o drogach publicznych w kontekście zarządzania

Zarządcy dróg mogą przekazywać sobie zarządzanie poszczególnymi drogami w trybie porozumienia regulującego wzajemne rozliczenia finansowe, a także w sprawie finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W artykule przypomniano podstawowe określenia i pojęcia prawne odnoszące się do dróg, a więc definicje drogi publicznej, jej funkcje i związany z tym podział na kategorie i klasy dróg.