Prawne Zeszyty Drogowe

Administracja drogowa

W niniejszym artykule w sposób zwięzły zaprezentowano historyczno-prawny rozwój współczesnej polskiej służby drogowej zarządzającej drogami publicznymi różnej kategorii, a także zadania zarządców dróg wynikające z ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych. Czytelnicy prenumeraty profesjonalnej mieli okazję zapoznać się z zamieszczoną w Strefie dla Profesjonalistów moją publikacją dotyczącą administracji drogowej, w której przedstawiono w głównych zarysach strukturę polskiej administracji drogowej i jej znaczenie.

Cytując za ustawodawcą, w celu dostosowania podziału administracyjnego do potrzeb przyspieszonego rozwoju społeczno- -gospodarczego kraju, stworzenia warunków bardziej sprawnego zarządzania gospodarką narodową oraz funkcjonowania organów władzy i administracji państwowej, a także w celu lepszego zaspokajania rosnących potrzeb społeczeństwa, uchwalono ustawę z 28 maja 1975 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 16, poz. 91). Przepis ten wprowadził dwustopniowy podział administracyjny kraju na jednostki stopnia podstawowego (gminy, miasta, dzielnice większych miast) oraz stopnia wojewódzkiego (województwo, miasto stołeczne Warszawa, miasto Kraków, miasto Łódź, miasto Wrocław. Jednocześnie utworzono 49 województw. Artykuł 50 omawianej ustawy upoważnił Radę Ministrów do wydania w drodze rozporządzenia przepisów przejściowych, które okażą się niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszej ustawy i dostosowania organizacji i zakresu działania państwowych jednostek organizacyjnych do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa oraz ustalenia szczegółowych terminów wprowadzenia w życie określonych rozwiązań organizacyjnych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 13  Strona 14  Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Nabywanie nieruchomości pod drogi – odszkodowanie

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określa termin odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń. Nie może on być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucję obowiązku wynikającego z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku właściwego zarządcy drogi.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Co należy wiedzieć o drogach publicznych w kontekście zarządzania

Zarządcy dróg mogą przekazywać sobie zarządzanie poszczególnymi drogami w trybie porozumienia regulującego wzajemne rozliczenia finansowe, a także w sprawie finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W artykule przypomniano podstawowe określenia i pojęcia prawne odnoszące się do dróg, a więc definicje drogi publicznej, jej funkcje i związany z tym podział na kategorie i klasy dróg.