Prawne Zeszyty Drogowe

Kary za niedotrzymanie terminu

Wykonawca nie ukończył budowy w terminie. Czego może domagać się inwestor?

Wybudowanie innego odcinka drogi, kara umowna, obniżenie ceny? Jakie sankcje może nałożyć inwestor, jeśli firma budowlana nie zakończyła projektu w terminie. Jednym z powszechnie spotykanych problemów w przypadku inwestycji drogowych jest niedotrzymanie przez wykonawcę ustalonych w umowie terminów wykonania poszczególnych etapów realizacji robót budowlanych, a w konsekwencji przekroczenie ustalonej daty zakończenia całej inwestycji.

W takich przypadkach inwestor (zamawiający) zadaje sobie pytanie, jakie przysługują mu roszczenia i czego może domagać się od wykonawcy. Przekroczenie terminu realizacji robót budowlanych należy bez wątpienia uznać za nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane. Nie oznacza to jednak, że niedotrzymanie umownych terminów wykonania danego zamierzenia budowlanego będzie bezwzględnie prowadzić do odpowiedzialności wykonawcy z tego tytułu. O odpowiedzialności wykonawcy przesądzają ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej k.c.) oraz postanowienia zawartej przez strony umowy o roboty budowlane.

W tym artykule skupiono się na uprawnieniach inwestora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych oraz żądania zapłaty kary umownej od wykonawcy w związku z niedotrzymanym przez niego terminem wykonania robót.

Odpowiedzialność na zasadach ogólnych

Przepisy regulujące umowę o roboty budowlane, jak również przepisy o umowie o dzieło, do których stosowania przy umowie o roboty budowlane odsyła art. 656 k.c., nie zawierają szczególnych uregulowań w zakresie odpowiedzialności wykonawcy za niedochowanie umownych terminów realizacji robót. Należy się więc odwołać do ogólnych zasad odpowiedzialności kontraktowej wynikających z art. 471 i n. k.c. W świetle tych przepisów wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy w przypadku niedochowania terminu realizacji robót będzie zatem:

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE