Prawne Zeszyty Drogowe

Czy nowe prawo budowlane sprzyja inwestycjom?

Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca 2015 r., zwiększa liczbę robót, które można wykonywać bez pozwolenia na budowę oraz wprowadza zmiany w zapisach dotyczących legalizacji samowoli budowlanych. Uszczegóławia również zasady prowadzenia rejestru pozwoleń na budowę i zgłoszeń, co stanowi nowość dla wielu instytucji samorządowych.

Zmiany wynikają z zapisów zawartych w uchwalonej 20 lutego br. ustawie o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zakres wprowadzonych zmian jest szeroki. Dotyczy m.in. budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, lecz nas interesować będą modyfikacje istotne dla drogownictwa, a więc zagadnienia projektowe, wykonawcze i administracyjne w zakresie budowy oraz zarządzania siecią drogową.

Zjazdy bez pozwolenia na budowę

Do 28 czerwca br. budowa zjazdów z dróg publicznych – zarówno zjazdów indywidualnych, jak i publicznych, bezwzględnie wymagała uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Zjazd musiał również być uzgadniany z zarządcą drogi, co powinno skutkować uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji na lokalizację zjazdu.

Ze względu na to, że konieczne było pozwolenie na budowę, potrzebne było opracowanie projektu budowlanego przez uprawnionego projektanta i sprawdzającego. Wynikało to bezpośrednio z faktu, że termin „projekt budowlany” odnosi się do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z tym rozporządzeniem (rozdział 2, § 3.1, ust. 4) projekt musiał zawierać takie informacje jak „imiona i nazwiska projektantów opracowujących poszczególne części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy”.

Zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym wykonanie zjazdu z drogi publicznej wymagać będzie jedynie procedury zgłoszenia zamiaru budowy. Wynika to bezpośrednio z art. 29 pkt. 1, ust. 11, który podkreśla, że „pozwolenia na budowę nie wymaga budowa zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach”.

Zjazdy z dróg krajowych, które i tak powinny być ograniczane do minimum, nadal wymagają uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Należy tutaj zauważyć, że Prawo budowlane odnosi się wyłącznie do kategorii drogi, a nie do klasy technicznej. Oznacza to, że tzw. dawne krajówki, przejmowane przez gminy,

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 28  Strona 29  Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARCIN KRAWCZYK lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Kontrowersje wokół wykupu nieruchomości pod budowę dróg

Intensywna rozbudowa infrastruktury zbliżyła polskie drogi do europejskich standardów, lecz wymagała zarazem dokonania uproszczeń w fazie przygotowania i realizacji inwestycji, czego efektem było opracowanie specustaw drogowych. Szybki rozwój sieci dróg krajowych wpłynął również na ograniczenie uprawnień właścicieli nieruchomości leżących w pasie planowanej inwestycji. Wzbudziło to wiele kontrowersji najczęściej związanych z wykupem nieruchomości.

Aktualności NINA KINITZ lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Kongres ITS w doborowej obsadzie

Systemy zarządzania ruchem, zbieranie i przetwarzanie danych o ruchu oraz standaryzacja rynku ITS - to zaledwie kilka z wielu bloków tematycznych, które przykuły uwagę uczestników VIII Polskiego Kongresu ITS (PKITS). Pozostałe prezentacje dotyczyły m.in. osiągnięć i perspektyw rozwoju Korei Południowej w dziedzinie ITS, poboru opłat, oraz Systemów Informacji i Bezpieczeństwa Ruchu. W tegorocznym kongresie uczestniczyło blisko 400 osób, z czego ok. 60% stanowili reprezentanci sektora samorządowego.