Prawne Zeszyty Drogowe

CZY MOŻLIWE JEST DOKONANIE ZWROTU WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZLOKALIZOWANA JEST DROGA PUBLICZNA?

W artykule omawiamy jakie przepisy regulują kwestię zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz jakie są różnice między pojęciami „droga” oraz „pas drogowy”.

W maju 1975 r. Skarb Państwa nabył aktem notarialnym od osoby fizycznej, w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (t.j. Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64), działkę ewidencyjną nr 7 o powierzchni 2,3226 ha (grunt wraz z częściami składowymi) z przeznaczeniem pod budowę osiedla mieszkaniowego. We wrześniu 2013 r. spadkobierca zbywcy zwrócił się o zwrot części ww. nieruchomości, obecnie wchodzącej w skład działki ewidencyjnej nr 13/2, położonej przy ul. Komornickiej w Wirach.
W toku postępowania starosta poznański wskazał, że cel określony w „umowie wywłaszczeniowej” jako budowa osiedla mieszkaniowego nie został zrealizowany, gdyż nie doszło do realizacji osiedla mieszkaniowego jak w obowiązującym w dacie zawarcia tej umowy planie zagospodarowania przestrzennego z 1959 r. Z kolei na terenie dawnej działki nr 7 doszło do realizacji budownictwa jednorodzinnego oraz ulic według zapisów późniejszego planu zagospodarowania przestrzennego z 1969 r. Taki zamiar zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości nie mógł jednak stanowić nabycia w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 49  Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE