Aktualności

Ekonomiczna jednowarstwówka

Drogi samorządowe stanowią około 95% sieci drogowej w Polsce. Taka skala sieci drogowej o znacząco niższym budżecie niż drogi krajowe i autostrady uzasadnia konieczność poszukiwania nowatorskich rozwiązań zarówno w podejściu teoretycznym, jak i wykonawczym. Muszą być one ekonomicznie uzasadnione i efektywne, ale przede wszystkim szybkie i bezproblemowe w wykonaniu.

Wciąż obserwuje się znaczny wzrost ruchu pojazdów samochodowych, nie tylko na drogach o wyższych kategoriach ruchu, jak drogi ekspresowe i autostrady, ale także na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Większe natężenie ruchu, szczególnie na drogach lokalnych w znacznym stopniu przyczynia się do ich przyspieszonego niszczenia. Niewystarczające środki finansowe samorządów mogą być powodem odkładania w czasie planowanych inwestycji związanych z remontem lub naprawa nawierzchni dróg, a co za tym idzie przyczyniać się do dalszej degradacji konstrukcji drogowych. Taki stan rzeczy skłania zarządców dróg do szukania innowacyjnych rozwiązań i powoduje coraz częściej konieczność stosowania niestandardowego podejścia do projektowania konstrukcji nawierzchni przeznaczonych dla ruchu o niskim natężeniu obliczeniowym (KR1-KR2).

Technologia

Początki opracowywania i stosowania nawierzchni jednowarstwowej „Asphalttragdeckschicht” (AC 16 TD) miały miejsce w Niemczech, gdzie inżynierowie zajmujący się lokalna siecią drogowa borykali się z niedostatecznym finansowaniem. Istota technologii jednowarstwowej jest stosowanie materiałów regionalnych, często pochodzących z recyklingu oraz używanie niemodyfikowanych asfaltów, a także możliwość jej wbudowania jako jednej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej (mma) o grubości od 5 do 10 cm. W ten sposób można zastąpić popularnie stosowane rozwiązania pakietu dwóch warstw. AC 16 TD łączy w swojej specyfice funkcje dwóch warstw - ścieralnej i nośnej podbudowy/wiążącej, co zwiększa odporność na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych zapewniając wyższą nośność.

Zalety

Wszechstronność zastosowania: AC 16 TD może zostać użyta zarówno w konstrukcjach obciążonych ruchem lekkim, jak i znacznie obciążonych, jako alternatywa typowych dwuwarstwowych pakietów przewidzianych dla kategorii ruchu KR1-2.

Wykonywana warstwa o grubości od 5 do 10 cm jest łatwo zagęszczalna. Nie wymaga angażowania dodatkowych walców. Trwałość: zawartość lepiszcza odpowiadająca standardowo wykonywanym warstwom ścieralnym pozwala uzyskać niewielką zawartość wolnych przestrzeni w całkowitym przekroju zagęszczonej warstwy. Ekonomiczna efektywność: uzyskana poprzez stosowanie asfaltów niemodyfikowanych, granulatu asfaltowego, użycie materiałów regionalnych, możliwość rezygnacji z frezowania starej nawierzchni i stosowania warstwy profilującej.

Doświadczenia

Firma STRABAG po raz pierwszy wykonała jednowarstwowa nawierzchnie asfaltowa w maju 2013 roku. Miejsce przeznaczenia mma AC 16 TD było bardzo wymagające w związku z lokalizacją miejskiego zakładu oczyszczania oraz wytwórni mieszanek asfaltowych. Pomimo dużego dobowego obciążenia ruchem część ulicy, po której poruszały się ciężkie pojazdy dojeżdżające do ww. przedsiębiorstw była traktowana jak jej pozostała część oraz ulice sąsiednie, po których odbywał się ruch lekki. Warstwę z AC 16 TD wykonano z asfaltem niemodyfikowanym 50/70 i granulatem asfaltowym. Docelowa grubość nawierzchni, w zależności od usytuowania istniejącej drogi wynosiła od 6 do 7 cm. Naprawę zrealizowano w jednym przejeździe technologicznym rozkładarki zachowując pełną szerokość remontowanego odcinka. Pozwoliło to na wyeliminowanie konieczności stosowania taśmy bitumicznej zabezpieczającej podłużne połączenie. Tego samego dnia po kilkugodzinnym  wystudzeniu wyremontowany odcinek został oddany do użytkowania. Od ponad dwóch lat firma STRABAG z powodzeniem stosuje technologie nawierzchni jednowarstwowej AC 16 TD na terenie całego kraju. Łączna długość dróg w trzech województwach: podlaskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim, na których ułożono AC 16 TD to ponad 50 km. Stosowanie w praktyce tej technologii nie wymaga żadnego specjalistycznego bądź dodatkowego sprzętu budowlanego zarówno na etapie produkcji, transportu czy wbudowania. AC 16 TD jest łatwa w wykonaniu nawierzchnia, pozostawiając wykonawcy większy margines ewentualnego błędu niż konstrukcja standardowego pakietu dwóch warstw. Ta ekonomiczna i zarazem uniwersalna nawierzchnia daje dodatkowe możliwości pozyskania oszczędności przy zachowaniu oczekiwanych, a często znacznie lepszych niż oczekiwane (jak w przypadku dróg KR1-2) parametrów fizykomechanicznych, takich jak całkowita lub częściowa możliwość odstąpienia od frezowania profilującego istniejącej nawierzchni. W większości przypadków nie ma konieczności stosowania warstw profilujących. Technologia ta pozwala na znaczne uproszczenie kompleksowego procesu technologicznego, a to oznacza istotne ograniczenie kosztów związanych z realizacja inwestycji. W efekcie AC 16 TD wykonana jako monolit eliminuje ryzyko uzyskania niedostatecznego połączenia międzywarstwowego występującego w klasycznej konstrukcji (wiążąca + ścieralna). To z kolei skutkuje wzrostem odporności nawierzchni na zginanie, podatność na koleinowanie nawierzchni, dzięki czemu w znaczny sposób można wydłużyć jej okres eksploatacji.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 54  Strona 55

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń-luty | 1 (24) 2016

Chemia drogowa w nowoczesnej odsłonie

Artykuł sponsorowany. Produkty, które zapewniają długotrwałą i bezproblemową eksploatację nawierzchni drogowych można podzielić na dwie grupy:

» stosowane w trakcie budowy – podczas układania gorących mieszanek min.-asf. np. bitumiczne taśmy dylatacyjne czy bitumiczne pasty – kleje do spoin technologicznych;

» stosowane na istniejącej nawierzchni – do jej utrzymania i naprawy (niedogęszczenia – rakowiny, spękania, rozszczelnione spoiny, zaniżenia nawierzchni itp.)

Aktualności styczeń-luty | 1 (24) 2016

AST System – nowa jakość w sterowaniu oświetleniem ulicznym

Artykuł sponsorowany. Jak oświetlić gminną drogę, aby zrównoważyć koszty z komfortem mieszkańców? Standardem XXI wieku jest zapewnienie przez gminy oświetlenia ulicznego, gdy nad naszymi miastami i wioskami zapada zmrok. Nie do przecenienia jest możliwość poruszania się w nocy po oświetlonej drodze czy chodniku, by bezpiecznie znajomą drogą dotrzeć do celu. Taki komfort mieszkańców staje się obecnie wyzwaniem dla gmin i powiatów, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo na drogach. Koszty z tym związane systematycznie mogą spadać poprzez zastosowanie energooszczędnych lamp i reduktorów. Takie rozwiązania są jednakże drogie i w krótkim czasie nie zwracają się, bowiem oszczędności powstałe na skutek mniejszego zużycia energii nie pokrywają rat kredytu zaciągniętego na inwestycje. Ponadto sama sieć oświetlanych dróg błyskawicznie wzrasta.