Technologie

Na straży bezpieczeństwa. Przegląd barier drogowych

Bariery ochronne są ważnym elementem sieci drogowej. Pełnią funkcję ochronną, zabezpieczając kierowców przed ryzykiem wypadnięcia z drogi, co mogłoby skutkować groźnym wypadkiem. Jednocześnie stanowią istotny element krajobrazu polskich dróg. Co należy uwzględnić przy ich wyborze, aby jak najlepiej spełniały swoje zadanie?

Na etapie projektowania barier ochronnych należy brać pod uwagę wiele różnych czynników: rzeczywiste i prognozowane warunki ruchu, tj. natężenie i struktura rodzajowa pojazdów, typ drogi oraz charakter krajobrazu danego odcinka trasy. Ten ostatni aspekt jest niestety często pomijany. A niesłusznie, ponieważ jego uwzględnienie może wpływać m.in. na rodzaj zastosowanych materiałów.

Okiem prawnika

Obecnie w zakresie parametrów barier drogowych stosuje się normę zharmonizowaną PN-EN 1317 z roku 2010. Składa się ona z kilku części, z których najważniejsze (z punktu widzenia producenta, projektanta i zarządcy drogi), to:

  • PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające drogę – Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metody badań;
  • PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę – Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badania barier ochronnych i balustrad;
  • PN-EN 1317-5 Systemy ograniczające drogę – Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd

Obowiązująca jest również trzecia część wyżej wspomnianej normy, która dotyczy m.in. poduszek zderzeniowych, stosowanych najczęściej na drogach wyższych kategorii ruchu (drogi krajowe, autostrady, drogi ekspresowe). Tematyka związana z zasadami stosowania i projektowania barier ochronnych jest poruszana także w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, rozdział 4. „Urządzenia techniczne drogi”.

W kręgu wytycznych

Przywołane powyżej dokumenty obowiązują projektantów i zarządców wszystkichdróg publicznych. Poza dokumentami oficjalnymi, występującymi pod postacią norm czy rozporządzeń, dostępne są również publikacje w formie wytycznych. Mowa tutaj m.in. o Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych (Zarządzenie nr 31 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Warszawa, kwiecień 2010 r.). Wytyczne te należy obowiązkowo stosować w przypadku dróg krajowych, natomiast na pozostałych odcinkach dróg o znaczeniu lokalnym ich uwzględnienie pozostawia się decyzji projektanta i zarządcy danej drogi. W odniesieniu do barier linowych szczegółowe informacje na temat ich rodzajów i zasad projektowania opisują Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych liniowych, wydane przez jednostkę prywatną – firmę Brifen Polska sp. z o.o. (Kraków, luty 2006 r.). Oba dokumenty odwołują się w swoich wymaganiach do norm serii PN-EN 1317.

GDDKiA prowadzi prace nad uaktualnieniem swoich wytycznych z roku 2010. Obecnie

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Nowoczesne technologie GIS dla zarządców dróg

W polskim drogownictwie brakuje efektywnych metod zarządzania infrastrukturą drogową. Przyczyn należy upatrywać w braku jednolitych standardów utrzymania, modernizacji oraz rozbudowy, co sprawia, że nasze drogi nie tworzą spójnej sieci. Sposobem na naprawę tej sytuacji może być zastosowanie technologii GIS i wdrożenie zaawansowanego oprogramowania, które służyłoby usystematyzowaniu rejestru infrastruktury drogowej i zintegrowaniu obecnych oraz projektowanych systemów dziedzinowych polskiego drogownictwa.

Aktualności NINA KINITZ lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Kongres ITS w doborowej obsadzie

Systemy zarządzania ruchem, zbieranie i przetwarzanie danych o ruchu oraz standaryzacja rynku ITS - to zaledwie kilka z wielu bloków tematycznych, które przykuły uwagę uczestników VIII Polskiego Kongresu ITS (PKITS). Pozostałe prezentacje dotyczyły m.in. osiągnięć i perspektyw rozwoju Korei Południowej w dziedzinie ITS, poboru opłat, oraz Systemów Informacji i Bezpieczeństwa Ruchu. W tegorocznym kongresie uczestniczyło blisko 400 osób, z czego ok. 60% stanowili reprezentanci sektora samorządowego.