Prawne Zeszyty Drogowe

Wybrane problemy dotyczące oświetlenia dróg

Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia dróg stanowi jeden z elementów mozaiki czynników bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Materia oświetlenia ulicznego w ostatnim czasie była tematem ożywionych dyskusji, m.in. przy okazji drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej i problemów samorządów w zapewnieniu odpowiedniego oświetlenia czy przy okazji uruchomienia Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”. Wskazane okoliczności dają asumpt do poruszenia aspektów prawnych dotyczących wybranych kwestii związanych z materię oświetlenia dróg.

OBOWIĄZEK WYNIKAJĄCY Z KILKU USTAW

Analiza regulacji ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645), dalej: u.d.p., ukazuje, że jednym z obowiązków zarządcy drogi jest zapewnienie, aby infrastruktura drogowa była bezpieczna dla uczestników ruchu drogowego. Stan ten uzależniony jest m.in. od odpowiedniego oświetlenia infrastruktury drogowej. We wskazanym zakresie regulacje u.d.p. krzyżują się z regulacjami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385), dalej: P.e. Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 pkt 3 P.e. do zadań własnych gmin w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia znajdującego się na terenie gminy, w tym ulic, dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy niektórych dróg krajowych. Zgodnie z art. 3 pkt 22 P.e. finansowanie oświetlenia oznacza finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Prawne Zeszyty Drogowe PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Jak zabezpieczyć drogi przed zimą zgodnie z przepisami BHP

Każdy zarządca drogi musi dokonać wszelkich starań, aby przed nadchodząca zimą doprowadzić nawierzchnię drogi do stanu bezpiecznego dla użytkownika. Maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez pracowników powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania.

Prawne Zeszyty Drogowe PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Roboty budowlane w pasie drogowym – umowa koncesji

Zarządca drogi może zawrzeć umowę koncesji na roboty budowlane w pasie drogowym z koncesjonariuszem. Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwanej „umową koncesji”. Na podstawie umowy koncesji zamawiający powierza koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem.