Prawne Zeszyty Drogowe

Porządki na drogach po zimie– co zmieniło się w obowiązkach dróg?

Zarządcy dróg mają sporo pracy po sezonie zimowym. Uporządkowanie dróg, naprawy nawierzchni i poboczy, malowanie pasów – to tylko niektóre z licznych prac, jakie należy wykonać.

Obowiązki zarządcy drogi po zimie

 

Na zarządcy drogi ciąży szeroko rozumiany obowiązek wykonywania ogółu prac remontowych, zabezpieczających i przywracających pierwotny (prawidłowy) stan nawierzchni oraz bieżących robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, których celem jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. Zdecydowanie pierwszoplanowym zadaniem jest utrzymanie drogi w stanie wykluczającym narażenie użytkowników na wypadek, pozostający w adekwatnym związku przyczynowym z ich wykorzystaniem. W sytuacji, w której przyczynę szkody ma stanowić zaniechanie, a zatem kiedy ocena związku przyczynowego przebiega w oparciu o hipotetyczne założenie, iż określone działanie, gdyby zostało podjęte, zapobiegałoby szkodzie, należy wskazać to niezbędne działanie zapobiegawcze oraz wykazać, że istniała obiektywna potrzeba i możliwość jego podjęcia.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 27  Strona 28  Strona 29  Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (49) 2020

Jak zmieniły się obowiązki zamawiającego dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych

Regulacje, nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., w zakresie w jakim dotyczą podwykonawstwa, bazują na dotychczasowych przepisach, w szczególności wprowadzonych tzw. pakietem dla podwykonawców – ustawą nowelizującą z 2013 r. Zostały one uzupełnione o rozwiązania nakierowane na wzmocnienie pozycji wskazanej kategorii uczestników rynku zamówień publicznych. Wsparcie podwykonawców następuje za pośrednictwem zamawiających, realizujących nałożone na nich obowiązki.

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (49) 2020

Jak zabezpieczyć się w umowie- przykładowe klauzule kar umownych dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych

Zgodnie z art. 436 pkt 5 lit a) nowego P.z.p. umowa w sprawie zamówienia publicznego zawierana na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia określające wysokość kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 nowego P.z.p.