Prawne Zeszyty Drogowe

Jak zabezpieczyć się w umowie- przykładowe klauzule kar umownych dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych

Zgodnie z art. 436 pkt 5 lit a) nowego P.z.p. umowa w sprawie zamówienia publicznego zawierana na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia określające wysokość kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 nowego P.z.p.

Realizacja ww. obowiązku może nastąpić poprzez sformułowanie w umowie następującej klauzuli: „1. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,5% wartości miesięcznego wynagrodzenia należnego podwykonawcy od Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie podwykonawcy zwaloryzowanego wynagrodzenia, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 nowego P.z.p. Postanowienie znajduje zastosowanie do każdej umowy podwykonawczej oraz każdej zapłaty z osobna (reguła kumulacji kar).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 25  Strona 26

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (49) 2020

Jak zmieniły się obowiązki zamawiającego dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych

Regulacje, nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., w zakresie w jakim dotyczą podwykonawstwa, bazują na dotychczasowych przepisach, w szczególności wprowadzonych tzw. pakietem dla podwykonawców – ustawą nowelizującą z 2013 r. Zostały one uzupełnione o rozwiązania nakierowane na wzmocnienie pozycji wskazanej kategorii uczestników rynku zamówień publicznych. Wsparcie podwykonawców następuje za pośrednictwem zamawiających, realizujących nałożone na nich obowiązki.