Prawne Zeszyty Drogowe

BHP PRACOWNIKA WYKONUJĄCEGO PRACĘ PRZY DROGACH (CZ. 2)

Podstawą BHP pracownika wykonującego prace drogowe jest rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • jakie zabezpieczenia powinno mieć rusztowanie służącedo wykonywania prac przy wiaduktach i mostach,
  • na jaką głębokość może sięgać wykop pod powierzchnią drogi,
  • jaką ilość powietrza należy doprowadzić do wyrobiska i tunelu drążonego przez pracowników.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

KANAŁY TECHNOLOGICZNE LOKOWANE PRZY DROGACH SAMORZĄDOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie, kanały technologiczne stanowią ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji. Przy drogach samorządowych (gminnych i powiatowych) kanały technologiczne lokowane są nad wyraz często.

KONRAD RÓŻOWICZ lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE STREF PARKINGOWYCH

Korzystanie z publicznej infrastruktury drogowej z założenia systemowego nie generuje bezpośredniej odpłatności po stronie użytkowników. Regulacje ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320), dalej: u.d.p., przewidują odstępstwa od wskazanej reguły wiodącej. Najczęściej występującym w praktyce odstępstwem są odpłatności tytułem postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (SPP) lub w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania (ŚSPP).